Förskollärares yrkeskompetens : En kvalitativ studie om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares yrkeskompetens i relation till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. För att kunna få en förståelse för den framkomna empirin har studiens teoretiska utgångspunkt baserats på det kritiska-, kompensatoriska- och dilemmaperspektivet. Perspektiven tillsammans med tidigare forskning har även legat till grund för analys och diskussion av resultatet. Resultatet visar att förskollärarna stundtals anser att de besitter otillräcklig yrkeskompetens i mötet med de barn som är i behov av särskilt stöd. Arbetet beskrivs väcka starka känslor och vara både krävande och utvecklande. Organisatoriska förutsättningar så som barngruppens storlek, förskolans personaltäthet, samt tillgängligheten av specialpedagoger och kompetensutveckling, påverkar förskollärarnas upplevda yrkeskompetens. Slutligen anses även tidigare erfarenheter samt relationen till kollegor samt vårdnadshavare vara av betydelse för förskollärarnas arbete med de barn som är i behov av särskilt stöd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)