Varför startar entreprenörer företag? - En studie om vad som motiverar generation Y

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om vad som motiverar generation Y att vara entreprenörer och att starta företag. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod används där 14 intervjuer gjorts med personer som tillhör generation Y och som startat företag. Den insamlade datan har analyserats med hjälp av två olika teorier kring motivation, Self determination theory och McClellands behovsteori. Datan har även jämförts med hjälp av Schumpeters syn på entreprenörskap. Studien visar på att det finns många faktorer som driver entreprenörer idag och motiverar dem till att starta företag men den mest utmärkande motivationsfaktorn i vår studie är friheten och självbestämmandet. Andra aspekter som diskuteras i studien är makt, prestation, kompetens, tillhörighet och social meningsfullhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)