Erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige rapporterades cirka 61 781 fall av hjärtstopp utanför sjukhus underåren 1990–2011. Vid ett hjärtstopp krävs det att åtgärder snabbt sätts in för att patientenska överleva. Att överleva ett hjärtstopp är vanligen en traumatisk upplevelse som ävenkan leda till kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa patienters erfarenhet av livet efter ett hjärtstopp. Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Sökningengenomfördes i två databaser: Cinahl och Pubmed Resultat: I resultatöversikten utformades två huvudkategorier ”Att återvända tillvardagen” och ”Det nya jaget”. I resultatet framkom upplevelse av kroppslig och emotionellförändring, minnesluckor och trötthet. Det var viktig för deltagarna att söka samhörighethos andra personer med gemensam erfarenhet av att överleva hjärtstopp. Deltagarnaupplevde oro och rädsla över att drabbas igen och fick ett nytt perspektiv på livet eftersomde hade varit nära att möta döden. Konklusion: Denna studie visar att patienterna saknade kunskap kring sitt nuvarandetillstånd och hade ett stort behov av stöd och tydlig information från sjukvårdpersonalen.För att uppnå adekvat omvårdnad behöver sjuksköterskan sträva efter att kunna tillgodosedessa specifika behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)