En design för alla : Att skapa ett gränssnitt för barn och ungdomar med ADHD: Specialpedagogers, speciallärare och assisterande lärares bedömningar av barnens behov.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Studien fokuserar på huruvida WCAG:s kompletterande riktlinjer för de med kognitiv funktionsnedsättning möter de behov som utmärks hos barn mellan 10–16 år med ADHD.  Digitaliseringen har bidragit till att tillgängligheten av gränssnitt blivit allt viktigare, inte minst för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Under de senaste 15 åren har andelen personer som diagnostiserats med ADHD ökat. Litteratur visar att barn i skolåldern med ADHD upplever ett överflöd av akademiska och pedagogiska problem. Detta medför att barnet sannolikt kommer att upplevas för hårt behandlad, vilket i sin tur kan påverka självkänslan. Personer med funktionsnedsättningar kan dessutom ofta uppleva svårigheter som leder till funktionshinder på grund av samhällets struktur. Digitala lösningar är en del av en sådan exkluderande struktur, om de inte är utformade för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Idealet är att uppnå en universell design: en lösning som kan användas av vem som helst utan behov av anpassning eller kompromiss, en design för alla.  Denna studie bidrar till att kartlägga vilka behov barn med ADHD har och skapar en förståelse kring hur WCAG:s riktlinjer fångar upp dessa behov. Detta har undersökts genom studiens undersökningsmodell som kopplar samman barn med ADHD:s behov med WCAG:s kognitiva riktlinjer.  Resultat och slutsats grundas på litteratur, undersökningsmodellen och semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar vikten i att vidareutveckla undersökningsmodellen för att sträva mot ett ramverk som kan vägleda till att skapa en webbplats som är tillgänglighetsanpassad för barn med ADHD.  Således talas det om teoretiska implikationer som presenterar det teoretiska bidraget som studien medfört. Därefter redovisas praktiska implikationer där designförslag ges för att i högre utsträckning inkludera barn med ADHD:s behov. Slutsatsen är att WCAG:s kompletterande riktlinjer för att inkludera individer med kognitiva funktionsnedsättningar är relevanta för att uppnå en tillgänglighet för barn med ADHD. Däremot visar studien på att de befintliga riktlinjerna inte räcker till utan behöver kompletteras med ytterligare riktlinjer för att bemöta barn med ADHD:s behov. Undersökningsmodellen bör valideras och vidareutvecklas ytterligare, men denna studie bidrar med en grund att bygga vidare på inför fortsatt forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)