Aktiesplittar på Stockholmsbörsen - En studie av aktiesplittar och abnormal avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I grunden är aktiesplittar endast en kosmetisk förändring av hur företag uttrycker sitt marknadsvärde på eget kapital. Denna studie undersöker om abnormal avkastning uppkommer till följd av annonsering av aktiesplittar på den svenska aktiemarknaden och vad som kan förklara den potentiellt förekommande abnormala avkastningen. En eventstudie genomförs på 132 aktiesplittar under perioden 1996–2019 för att undersöka förekomsten av abnormal avkastning. Genom regressionsanalys undersöks om annonserad splitfaktor, företagsstorlek och B/M-kvot kan förklara abnormal avkastning. Resultaten från eventstudien fastställer att abnormal avkastning på annonseringsdagen och efterföljande handelsdag förekommer på Stockholmsbörsen. Vidare fastställer regressionsanalysen ett statistiskt signifikant negativt samband mellan företagsstorlek och abnormal avkastning respektive ett positivt samband mellan B/M-kvot och abnormal avkastning. Inget statistiskt säkerställt samband observeras mellan annonserad splitfaktor och abnormal avkastning. Studiens slutsats är att abnormal avkastning förekommer i samband med annonsering av aktiesplittar på Stockholmsbörsen och att företagsstorlek och graden av aktieundervärdering är två förklaringar av abnormal avkastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)