Att leda genom motstånd till förändring : En kvalitativ studie om ledarskap på Försäkringskassan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Genom alla år har Försäkringskassan funnits till för människans sociala trygghet. Tanken är att det ska finnas hjälp när det behövs, såsom vid sjukdom och funktionsnedsättning, bidrag till barn etc. Det vill säga att människor fortfarande ska få chansen till trygghet trots att livet väljer att ta en ny vändning. Dock har Försäkringskassan fått mycket kritik mot sig och blivit ifrågasatt många gånger kring ledningens arbete. Vårt syfte med denna kvalitativa studie var att få en större inblick om ledarskapet på Försäkringskassan samt hur den påverkas genom förändring och motstånd. Därmed valde vi att intervjua sex enhetschefer som arbetar på Försäkringskassan, där de fick chansen att yttra sig frivilligt genom en semistrukturerad intervju. Vi ansåg att denna metod var den mest effektiva för att kunna förstå innebörden av ledarskapet under förändringar och motstånd. Med hjälp av vår teori kunde vi genom vår analys komma fram till att enhetscheferna uppfattar sitt ledarskap som transformativt. Vår analys har gett oss svar på att alla enhetschefer på Försäkringskassan uppfattar sig själva som transformativa ledare. Vi har även kommit fram till att deras ledarskapsstil spelar en stor roll i hur de bekämpar motstånd som uppkommer genom förändringar inom organisationer. Det vill säga hur de har valt att hantera förändringarna och motstånden i organisationen. Resultatet försäkrade oss om att enhetschefer hade mycket gemensamt gällande sitt ledarskap. Respondenterna använde sig utav samma begrepp såsom kommunikation, lyhördhet och tillgänglighet för att leda genom motstånd vid förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)