Du har världen för dina fötter : - En studie av nyanlända flickors erfarenheter av rörelseförståelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Ida-lie Heljeberg; [2019]

Nyckelord: idrott och hälsa; motorik; måluppfyllelse;

Sammanfattning: Att få nyanlända flickor att aktivt delta i skolämnet idrott och hälsa har visat sig vara problematiskt. Konsekvenser av kultur och religion har tidigare uppmärksammats som möjliga bakomliggande faktorer för detta, men idrottslärarna på en svensk gymnasieskola har identifierat ytterligare en faktor som begränsar nyanlända flickors potential till deltagande i ämnet idrott och hälsa – bristfällig rörelseförståelse. Denna studie syftar till att studera lärares och elevers erfarenheter av begränsande faktorer för flickornas deltagande, vilka åtgärder som vidtas för att hantera dessa begränsande faktorer, samt vilken mening de nyanlända flickorna skapar baserat på dessa åtgärder. För att undersöka detta har data samlats in löpande genom deltagande observation och informella samtal. Dessutom kompletterades dessa med intervjuer, där både lärare och elever intervjuades enskilt och i grupp. Denna studie tar sin utgångspunkt i en didaktisk teori på pragmatisk grund och analys sker utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten av denna studie visar att de nyanlända flickorna begränsas i sitt deltagande i idrott och hälsa på grund av kulturskillnader, att de besitter en bristfällig rörelseförståelse, samt att de upplever en osäkerhet inför ämnet. Vidtagande åtgärder för att hantera dessa begränsande faktorer innefattar införandet av en praktisk stödstuga, i form av extrainsatta lektioner i motorik och hälsa, där flickorna får möjlighet att träna sin rörelseförståelse. Under lektionerna i motorik och hälsa skapar flickorna mening i gemenskapen som uppstår, men också i ”roligheten”, i språket och i mötet med den nya kulturen. Dessutom möjliggörs meningsskapande i utvecklingen av rörelseförståelse, i den motoriska och fysiska utvecklingen, vilket vidare öppnar upp för potentiellt meningsskapande i utvecklingen av flickornas självkänsla och identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)