Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att ta reda på vilken attityd lärare har till utomhuspedagogik generellt och specifikt, samt vilket syfte lärare har med ett besök på ett Science Center i detta fall SEA-U. Syftet är också att ta reda på vilken attityd pedagogerna på SEA-U har till utomhuspedagogik, samt vilket syfte de har med sin verksamhet. Det är en kvalitativ undersökning med intervju och observation som metod. Resultatet är analyserat med hjälp av fenomenografiska ansatser. Under studien kom det fram att SEA-U pedagogerna Pär och Martin anser att platsens och sinnenas betydelse för lärande är av stor vikt i utomhuspedagogik. Klassläraren Kristina verkar däremot ha svårt att se utomhuspedagogikens fördelar. SEA-U pedagogerna Pär och Martin vill förmedla empati för djur och växter samt väcka nyfikenhet och intresse för närmiljön. För klassläraren Kristina tycks besöket på SEA-U vara mer av en trevlig utflykt, än ett lärande tillfälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)