Vision-koppling till och betydelse för strategiarbete

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att studera visionens koppling till, och betydelse för, företagens strategiarbete samt undersöka om det finns andra mekanismer som stödjer strategiarbetet istället för visionen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande tre företag, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Sekundärdata har samlats in från litteratur och artiklar. Jämförelser har gjorts mellan företagen och paralleller har dragits till vedertagna teorier. Arbetets slutsatser visar att i två av fallföretagen kommer visionen på ett naturligt sätt in i strategiarbetet genom de modeller de arbetar efter. I det tredje fallföretaget har vi inte funnit någon sådan modell och inte heller någon direkt koppling mellan vision och strategiarbete. Detta föranleder oss att formulera följande hypotes: I företag som aktivt använder en cyklisk modell eller en process som genomsyrar företaget, har visionen en naturlig koppling till och betydelse för strategiarbete.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)