I grupp är man mindre ensam - En gruppintervju om erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att nå en ökad förståelse av klienters erfarenheter från psykodynamisk gruppterapi. Sex personer som avslutat sina behandlingar från tre olika psykodynamiska terapigruppter deltog i en gruppintervju. I denna tematiskt guidade kvalitativa gruppintervju undersöktes deltagarnas berättelser om sina erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi, betydelsefulla händelser och specifika ögonblick. Analysen av berättelserna var processorienterad och tolkande, med en hermeneutisk ansats. I studien sökte vi även en djupare förståelse av intervjugruppens samskapande teman som analyserades på gruppnivå. Deltagarnas erfarenheter som överlag var positiva, analyserades bland annat med hjälp av verksamma terapeutiska faktorer, kärnkategorier och gruppspecifika faktorer. Intervjugruppens samskapade berättelse uttrycktes med följande teman: aldrig bli färdig/saknad, trygghet, process, insikt/självkännedom, perspektiv, relation och separation. En slutsats var att insikt är en förändringserfarenhet som förutsätter en erfarenhet av gruppsammanhållning (den terapeutiska relationen). En annan slutsats var att ett klientperspektiv hjälper oss att förstå hur psykoterapi kan fungera och behövs i psykoterapiforskning. En sista slutsats var att kraften i en grupprocess är mycket stark och kan inte kontrolleras utifrån, av till exempel en forskare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)