Depression utifrån patientens upplevelse : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Depression är ett av nutidens vanligaste folkhälsoproblem och kommer att bli: desto vanligare i framtiden. Personer som lider av depression söker sig vanligtvis till den allmänna sjukvården innan de remitteras till specialpsykiatrisk vård. Den vårdpersonal som i första hand bemöter dessa patienter är sjuksköterskan, vilkas ansvar medför stora krav på kunskap patientbemötande samt god kännedom om hur det är att leva med depression.

Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelser av att leva med depression

Metod: Litteraturöversikten baseras på tio vetenskapliga kvalitativa artiklar

Resultat: Det identifierades tre huvudteman (som benämns perioder) med åtta underteman gällande upplevelser av depression. Dessa tre perioder är: Individens upplevelse i början av sjukdomsperioden, Upplevelsen i mitten av sjukdomsperioden, och Upplevelse i slutet av sjukdomsperioden Under den första perioden hade patienterna bristande insikt om sina upplevelser och vad dessa kan beror på. Den andra perioden karakteriseras av fler känsloupplevelser såsom smärta och lidande samt känslor av skuld och skam. Den tredje perioden visar stigmatiseringens påverkan, som kan beror på fördomar och uteslutande attityder från omgivningen.

Diskussion: Diskussionen utgår från Husserls livsvärldsteori med fokus på sjuksköterskans omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)