Användning av produkter och produktexponering för differentiering hos små livsmedelsbutiker : En kvalitativ fallstudie av butikschefers och medarbetares uppfattningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Konkurrensen inom livsmedelsbranschen har de senaste åren ökat genom exempelvis större utbud av matvaror och fler varumärken av samma produkter. I livsmedelsbranschen finns både stora och små livsmedelsbutiker där stora butiker kan anses ha fördelar över små butiker, genom större sortiment och lägre priser, vilket kan locka fler kunder. Därför behöver små livsmedelsbutiker differentiera sig för att bättre skapa konkurrensfördelar och fånga kundernas uppmärksamhet. Butiker kan differentiera sig på olika sätt, till exempel genom att använda sina produkter och försöka utmärka butiken med dessa, eller genom att marknadsföra sina produkter genom produktexponeringar. Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker använder produkter och produktexponering för att differentiera sig från konkurrenter. Vidare undersöker studien varför små livsmedelsbutiker använder produkter och produktexponeringar på det sättet dem gör. Detta för att få ökad förståelse över hur små livsmedelsbutiker kan nyttja dessa faktorer för att bland annat bättre fånga kundernas uppmärksamhet och behålla en stark position på marknaden. Metod: I studien tillämpades en kvalitativ metod bestående av intervjuer med sju respondenter fördelat på fyra livsmedelsbutiker samt observationer i form av ”site vists” fördelat på fem livsmedelsbutiker. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att erhålla djupare förståelse angående butikschefernas och medarbetarnas tankar, uppfattningar och erfarenheter om studiens forskningsproblem.   Resultat: Resultatet visar att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker använder sina färskvaror och mer unika, lokala och självtillverkade produkter för att bättre differentiera sig. Detta används för att kunna tillfredsställa de lokala kundernas behov och förväntningar. Resultatet visar även att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker främst använder skyltar till kampanj- och veckovaror för att presentera sina produkter, och i de butikerna som är lite större till ytan finns möjligheten att ge olika produktkategorier större utrymme. Små livsmedelsbutiker som är mindre till ytan kan således inte ge större utrymme till vissa produktkategorier och inte heller använda skyltar i lika stor utsträckning för att presentera produkterna. Varför produktexponeringar används som de gör menar butikscheferna är för att öka försäljningen, medan medarbetarna menar att det är för att underlätta för kunderna. Slutsats: Denna studie visar att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker använder produkter mer medvetet för differentiering än vad de använder produktexponeringar, vilket innebär att det finns förbättringsmöjligheter inom detta område. Dock är butiksytan avgörande för små livsmedelsbutikers möjlighet att använda produktexponeringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)