Ett nytt agilt värdegrundskoncept för system- och mjukvaruutveckling? : - En kvalitativ nulägesanalys hos ett IT-konsultbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Den här kandidatuppsatsen har utförts genom en nulägesanalys på ett IT-inriktat konsultbolag. Studien identifierar det upplevda nuläget inom organisationen för att se om medarbetarnas upplevelser matchar de förhoppningar organisationen har med ett nytt infört värdegrundskoncept. Ett värdegrundskoncept med syfte att identifiera medarbetarnas inre motivation och främja den personliga utvecklingen samt hur det nya värdegrundskonceptet ämnar lösa de problem som finns inom system- och mjukvaruutveckling. Organisationen vill i sin tur att det ska leda till ett internt och externt värdeskapande och engagemang för alla parter, vilket kopplas till samhällsnytta, hållbarhet samt arbetsmiljö.   Studien har genomförts med en induktiv ansats, där den kvalitativa undersökningen har samlat in data utifrån sex intervjuer, för att få en djupare förståelse av medarbetarnas egna tankar och åsikter. Den insamlade empirin har sedan jämförts, analyserat och diskuteras i förhållande till teori och tidigare forskning. Utifrån likheter och skillnader kunde vi sedan dra en slutsats till hur nuläget i organisationen är i förhållande till vad teorin säger.   Resultatet av studien påvisar att respondenterna har en gemensam syn på att organisationen är innovativa och placerar medarbetarna i fokus. Inom organisationen finns det en samhörighet, lyhördhet och delaktighet, vilket skapar engagemang, motivation och personlig utveckling bland medarbetarna. Respondenterna ser det nya värdegrundskonceptet som ett bra komplement den agila metodiken som råder inom organisationen samt ett bra agilt verktyg. Organisationskulturen speglas av bra stämning, fräsch och inbjudande kontorsmiljö samt ärlighet mot kunden. Det framkom även en del meningsskiljaktigheter under undersökningen, exempelvis rörande osäkerhet över hur informationen tillhandahålls och hanteras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)