Mötet mellan ansvar och begränsningar - etisk stress hos primärvårdspsykologer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Isabell Nellde; Johanna Leander; [2014-09-17]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Begreppet etisk stress syftar till att beskriva konflikten som uppstår när en person på grund av organisatoriska hinder upplever sig oförmögen att handla utifrån sin moral. I denna studie undersöks hur tolv primärvårdspsykologer beskriver sina upplevelser av etisk stress, i vilka situationer den uppkommer och hur de hanterar dessa. Ur de semi-strukturerade intervjuerna framkom att de tillfrågade upplevde etisk stress i relation till ett flertal olika situationer varav många härrörde från resursbrist och oklara riktlinjer. En utökad patientgrupp, brist på vidareutbildning, standardiserade interventioner och begränsade behandlingstider var exempel på orsaker till dess uppkomst. Psykologerna hanterade detta genom att bland annat gå emot riktlinjer, föra fram sin åsikt samt att inta ett öppet förhållningssätt gentemot patienten kring de rådande begränsningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)