Vad ringer du med idag? – En studie kring fenomenet eventförsäljning, dess personal, arbetsvillkor och motivationsfaktorer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problematisering: Ett modernt fenomen inom handel som på senare år kommit att bli allt vanligare, är så kallad eventförsäljning. Denna typ av försäljning skiljer sig märkbart ifrån den traditionella formen, främst då säljaren söker upp kunden istället för tvärtom. I uppsatsen ligger fokus på att studera de effekter som specifika arbetsvillkor kan medföra samt se till vilka individer som motiveras av dessa. Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för vilka individer som är lämpade till att arbeta med eventförsäljning och dess specifika arbetsvillkor. Metod: För att kunna besvara uppsatsens frågeställning samt följa dess syfte, anser vi att en kvalitativ forskningsstrategi var lämpligast. Empirin har samlats in genom två observationer, en deltagande observation samt sju intervjuer, vilka tillsammans med teoretisk referensram bidragit till uppsatsens resultat. Slutsats: Slutsatsen som går att dra utifrån denna uppsats, är att det inom eventförsäljning går att identifiera en specifik målgrupp som klarar av att handskas med de speciella arbetsvillkor som karaktäriserar detta yrke. Utifrån denna målgrupp går det sedan att urskilja typiska motivationsfaktorer som driver dem i sitt dagliga arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)