Ansvarsprofilering utifrån ett intressentperspektiv : -En fallstudie av SAS

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jennifer Lennartsson; Linnea Carlsson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det föreligger en problematik i strävan att etablera och upprätthålla en effektiv miljökommunikation Denna problematik grundar sig i trovärdighetsbrister i kommunikationen. Dawkins (2004) menar att för att tackla detta problem krävs att uppmärksamhet riktas till företagets olika intressenter och att dessas varierande informationsbehov beaktas. Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie, baserad på intervjuer, om flygbolaget SAS kommunikation om deras hållbarhetsarbete. Studien syftar till att undersöka och analysera flygbolaget SAS ansvarsprofilering och redogöra för på vilket sätt den påverkas av olika intressenter. För att besvara syftet har vi utgått från Dawkins (2004) intressentteori i anknytning till Fredrikssons (2008) modell vilken behandlar ett företags hållbarhets-kommunikation utifrån fyra olika ansvarsområden. Vi har fördjupat oss i hur SAS framhåller dess arbete inom teknisk utveckling, dess samhällsfunktion, dess roll i att driva på den globala debatten inom hållbarhetsfrågor samt de interna värderingarna inom koncernen. De framträdande inslagen har varit budskap från SAS sida om de ekonomiska aspekterna i deras hållbarhetsarbete. Men även att den kontext SAS befinner sig i karakteriseras av viktiga intressentgrupper såsom myndighet, stora avtalspartner, media och investerare. Detta förefaller ha stor påverkan på företagets hållbarhetskommunikation. Resultatet tyder på att det kan finnas ett visst samband mellan företagets högst prioriterade intressenters informationsbehov och det faktum att ansvarsprofilen är av övervägande ekonomisk karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)