I ett tal till nationen - En diskursiv studie om nationalism & nationell identitet under en kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Den här undersökningen har i syfte att studera Stefan Löfvens tal till nationen som hölls under covid-19 pandemin 2020. Avsikten med studien har utifrån det kvalitativa materialet varit att undersöka hur lingvistik och de symboler som uttrycks i talet påverkar meningsskapande, den nationella identiteten samt om nationalism kan verka som ett inkluderande verktyg vid nationell krishantering. Studien utgår från ett diskursivt perspektiv och har utförts genom en multimodal, kritisk diskursanalys utvecklad av Norman Faircloughs. Vi har analyserat empirin abduktivt utifrån ett teoretiskt ramverk med hjälp av en transkribering av talet som hämtades via SVTs programplattform. Det metodologiska tillvägagångssättet har gjort det möjligt att närmare undersöka rollen av nationalistiskt språk och symboler som verktyg inom kriskommunikation, och vidare de diskursiva implikationer det kan få ur ett större, socialt och kulturellt perspektiv. Studiens resultat visar både på de möjligheter med också många fallgropar som finns med att bruka den nationalistiska diskursen som en kommunikativ strategi vid krishantering. Studien visar delvis att nationalism kan verka både som ett meningsskapande och inkludernade verktyg om använt på ​rätt sätt. Nationalism kan vara ett effektivt verktyg använt för att skapa enighet och uppmuntran till samverkan när ett samhälle står inför en kris som covid-19 pandemin. Detta tror vi även var strategin med statsministerns tal. Dock ska man som mottagare av nationalistiskt diskursiva handlingar alltid vara kritiskt medveten om hur, varför och vilken påverkan en sådan diskurs kan få på ett större socialt och kulturellt plan. Lika enkelt som det kan uppmuntra till samverkan, en känsla av gemenskap och genom det reproducera en mer inkluderande nationell identitet. Lika enkelt kan nationalism skapa fientlighet och inskränkande av andra förhållningssätt, idéer och på sikt ett mer exkluderande identitetsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)