Personer med diabetes mellitus och deras upplevelse av livskvalitet : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) är en folksjukdom som hittills drabbat flera hundra miljoner människor världen över och där antalet nya fall ständigt ökar. För de personer som drabbas kan det ha en betydande påverkan på deras hälsa. Livskvalitet som begrepp är svårt att definiera. Enligt Eriksson är relationen mellan personen och sjuksköterskan avgörande för att vårdprocessen blir hälsofrämjande. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att främja hälsa hos personer som lever med DM. Syfte: Syftet var att belysa upplevd livskvalitet hos personer med DM utifrån fyra hälsodimensioner. Metod: I litteraturöversikten inkluderades kvalitativa och kvantitativa artiklar, sammanlagt sjutton stycken. Artiklarna analyserades med en deduktiv ansats genom innehållsanalys eller datareduktion. Resultat: Resultatet belyste upplevd livskvalitet hos personer med DM som kunde organiseras under fyra hälsodimensioner, fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och funktionell hälsa. Diskussion: Personers upplevda livskvalitet diskuterades. Resultatet kunde bekräftas ur sjuksköterskans perspektiv med vetenskapliga artiklar samt Erikssons teori. Det framkom att sjuksköterskor utförde hälsofrämjande arbete, såsom diabetes- och motiverande utbildningar, samt genom att skapa relationer med personer. Slutsats: Upplevd livskvalitet hos personer med DM kunde belysas utifrån fyra hälsodimensioner. Genom att arbeta hälsofrämjande kan sjuksköterskor hjälpa personer med DM att förbättra sin livskvalitet. Litteraturöversikten kan bidra till att sjuksköterskor får insikt i hur personer med DM upplever livskvalitet relaterat till hälsodimensionerna, fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och funktionell hälsa. Det behövs mer forskning om livskvalitet hos personer med DM. Sjuksköterskor kan använda forskningen i deras hälsofrämjande arbete med personer med DM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)