”INTRODUKTIONEN SER MER STRUKTURERAD UT PÅ PAPPER” En kvalitativ studie om nyanställdas beskrivningar av deras arbetsintroduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur universitetsanställda, som blivit anställda under de senaste 12 månaderna, erfar och tolkar organisationens checklista för nyanställda, socialisationsprocessen samt lärandet på sin nya arbetsplats.Teori:Det sociokulturella perspektivet såsom det beskrivs utifrån Säljö samt att det breda begreppet socialisation beskrivs och mynnar ut i ett fokus på socialisationsprocessen och socialisationsstrategier. Begreppet praxisgemenskap utvecklas med hjälp av Lave och Wenger och begreppet self-efficacy med hjälp av Bandura.Metod:Studien genomförs med kvalitativa intervjuer med nyanställda inom ett större svenskt universitet.Resultat:Vår studie ger stöd åt att synliggöra och till viss del förklara den diskrepans som kan uttolkas mellan arbetsgivarens intentioner och den nyanställdes beskrivningar av sin arbetsintroduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)