Exkludering genom sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Studien undersöker

hur sociala medier påverkar våra respondenter och hur stort behov de har av det i dagens samhälle. Till en början av undersökningen har vi endast behandlat ett intresseområde som är sociala medier. I och med att vår målsättning har varit att gå in så förutsättningslöst som möjligt samt komma nära vår undersökningsgrupp har vi använt oss utav grundad teori som metodologiskt angreppssätt. I motsvarighet till grundade teorins grundidéer har vi låtit vår frågeställning växa fram ur datamaterialet. Därför har frågeställningen kommit att ändras i takt med studiens utveckling där frågeställningen har grundats utifrån materialet vi har haft. För att besvara intresseområdet som vi till en början hade, har vi använt oss utav fyra enskilda intervjuer där respondenterna på ett eller annat sätt kommit i kontakt med sociala medier. Vidare har vi använt oss utav fokusgrupper i de senare faserna där de bestod utav fyra personer vardera och som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med sociala medier i vardagen. I slutet på denna studie använder vi oss utav både teoretisk referensram och tidigare forskning som står i relation till vårt undersökningsområde. Becker, Nilsson & Waldemarsson och Goffman står i grund för vår teoretiska referensram där kommunikation, normer och utanförskap är de centrala områdena. Det viktigaste resultatet som studien visade på var att ett utanförskap började uppenbara sig bland ungdomar när de inte använde sig utav sociala medier. Detta visar även den tidigare forskningen på, men mer indirekt. Våra respondenter uttrycker i tal att det är ett utanförskap det handlar om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)