Psykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik – vilka förbättras inte av behandling?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Emil Asbjörnsen; [2017-11-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Huvudsyftet med studien var att undersöka behandlingsutfall förpsykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik. Ett annat syfte var attundersöka om något utmärkte de patienter som inte förbättrades i sin psykiskahälsa i skattningsformulär (psykisk hälsa, interpersonell funktion, hälsorelateradepersonlighetsdrag samt terapeutisk allians) som kliniken samlat in ikvalitetssäkringssyfte. Studien hade en naturalistisk design utan kontrollgrupp.Patienter som gått i psykodynamisk långtidsterapi (N = 116) vidutbildningskliniken vid psykologiska institutionen i Göteborg ingick i studien.CORE-OM användes som utfallsmått. Resultaten visade på en måttlig till storförbättring av den psykiska hälsan på gruppnivå. 92 patienter hade en klinisk nivåav svårigheter innan terapi och 59 av dessa (64,1 %) uppnådde kliniskt signifikantförbättring. De 23 patienter (25 %) som inte hade förbättrats efter terapin skattadesignifikant lägre terapeutisk allians. Inga andra signifikanta skillnader hittades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)