Motivation : Lärares uppfattningar om elevers motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Sigrid Ekervärn; Maria Nilsson; [2012]

Nyckelord: intervju; lärare; motivation; skola;

Sammanfattning:

Syftet med vår studie var att undersöka lärares uppfattningar om elevers motivation i skolan och

lärarnas strategier för att stärka elevmotivationen. Studiens frågeställningar var hur uppfattar

lärare begreppet motivation? Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers motivation? Hur

arbetar lärarna för att motivera eleverna? Metoden som tillämpades var en kvalitativ intervju med

nio stycken lärare, som var strukturerad efter tre stycken teman: motivation, lärares roll för

elevernas motivation och motivationsarbete. Utifrån frågeställningarna sammanfattas studien

med att motivation är ett svårdefinierat begrepp, som anses stå i relation till andra begrepp så

som vilja, drivkraft, intresse och glädje. Motivation är viktig för elever, eftersom det driver dem

framåt i deras utveckling och stimulerar deras lärande. Faktorer som enligt lärarna påverkar

elevers motivation är lärares bemötande och förhållningssätt gentemot eleverna, samt

förväntningar, elevens trygghet och säkerhet, sociala omgivning och självkänsla och

självförtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)