Att lyssna med ögon och öron : En intervjustudie av förskollärares upplevelser om barns integritet i relation till pedagogisk dokumentation i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: I förskolan ska barns lärande dokumenteras men samtidigt ska deras integritet respekteras vilket kan skapa ett dilemma för förskollärare. Med pedagogisk dokumentation synliggörs barnen, både i och utanför förskolan, vilket medför ett behov av kunskaper om etik, integritet och GDPR. Studien belyser hur förskollärare upplever arbetet att värna om barns integritet i samband med pedagogisk dokumentation, vilka utmaningar de finner och hur förskollärare resonerar om olika dokumentationsformer. Tidigare forskning visar att förskollärares makt har en stor påverkan på barns möjligheter att få sin integritet respekterad och därför är ett etiskt förhållningssätt avgörande i förskolan. Med ett normkritiskt perspektiv ifrågasätter studien synliggörandet som norm och vuxnas makt över barn. För att ta fram och analysera data i teman har samtalsintervjuer genomförts med åtta förskollärare i mellersta Sverige. Resultatet visar att förskollärare upplever att de värnar om barns integritet när de dokumenterar barns lärande samt när dokumentationen förvaras och sprids. Det finns funderingar kring hur GDPR ska tolkas och förskollärare upplever att det är en utmaning att värna om barns integritet då det finns en språkbarriär mellan barn och vuxna. Förskollärare anser att det finns etiska skillnader mellan olika dokumentationsformer och de kan byta metod om barn upplever obehag. För att i större utsträckning värna om barns integritet i relation till pedagogisk dokumentation dras slutsatsen att etiska reflektioner bör föras om detta och ge barn större inflytande över dokumentationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)