Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius isolated from milk, cattle and dogs in and around Kampala, Uganda

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Utveckling av antibiotikaresistens är ett internationellt allvarligt problem inom både human- och veterinärvården. Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) kan orsaka en mängd olika sjukdomar och har i vissa fall få behandlingsalternativ. Studier kring förekomst och prevalens av MRSA hos nötkreatur från den afrikanska kontinenten är få, och rapporter om MRSP är ännu färre. Vi ville med denna pilotstudie få en uppfattning om hur utbredd antibiotikaresistens är hos isolat av S. aureus och S. pseudintermedius från djur i Kampala. I studien ingick (a) 26 prover tagna från opastöriserad mjölk såld i området, (b) 66 prover från noshåla, perineum och mjölk från mjölkkor och (c) 40 svabbprover från nos och perineum på hundar. Efter anrikning i selektiv buljong kunde S. aureus isoleras från (a) fem, (b) tre och (c) fem prover i respektive kategori och från tio av hundarna isolerades S. pseudintermedius. Från den förstnämnda kategorin (a) med mjölkprover isolerades en fenotypisk MRSA, där generna mecA eller mecC dock inte kunde påvisas. Alla tio isolerade S. pseudintermedius hade MIC < 0,25 μg/mL för oxacillin, vilket betyder att ingen definierades som MRSP men tre isolat uppvisade resistens mot ≥ 3 antibiotikaklasser, vilket gör att de kan betraktas som multiresistenta. Dessa resultat lägger en grund för vidare studier rörande prevalensen av dessa bakterier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)