Psykodynamisk behandling av dissocierande självskadepatienter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Självskadande är ett växande fenomen i vårt samhälle och dissociation erkänns allt mer. Aktuell forskning visar på en stark koppling mellan fenomenen. I syfte att få ökad kunskap om dissocierande självskadepatienter samt behandling av denna patientgrupp utifrån psykodynamisk teori intervjuades sex erfarna och verksamma terapeuter. Data från de sex intervjuerna strukturerades och bearbetades genom en kombinerad deduktiv och induktiv tematisk analys. Resultatet visar att huvudproblematiken ansågs vara dissociationen. Självskadandet sågs som ett sätt att handskas med underliggande problem, varför fokus främst låg på beteendets funktion. Karakteristiskt för det terapeutiska arbetet var att fokus i behandlingen inledningsvis låg på att bygga en förtroendefull terapeutisk relation, därefter att integrera patientens dissocierade delar, samt att bearbeta tidigare traumatiska upplevelser. Undersökningen visar att teori och forskning kring dissociation och självskadebeteende har klinisk och empirisk etablering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)