Äldre finska krigsbarns behov av stöd i ålderdomen : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Författare: Maria Kennerberg; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna studie behandlar ämnet åldrande finska krigsbarn. Dessa barn förflyttades i unga åldrar till Sverige på 1940- talet. Då krigets intensitet i Finland kom att växla blev dessa barn förflyttade fram och tillbaka mellan länderna med en eller ett par års intervaller. Detta påverkade av förklarliga skäl deras sociala trygghet och utveckling under resten av livet. 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om huruvida gruppen åldrande finska krigsbarn är i behov av särskilda insatser eller särskilda kunskaper hos socialarbetare i bemötandet av denna grupp.

Studien utgår ifrån en fenomenologisk forskningsansats av induktiv karaktär. I studien genomfördes sex kvalitativa intervjuer med personer som har denna bakgrund. Resultatet av studien visar att det finns fyra gemensamma teman, språket, maten, kulturella uttrycksformer och känsla av rotlöshet. De tre första temana fungerar som ett hjälpmedel att identifiera sig med sin finska bakgrund, det fjärde temat är en följd av barndomens alla uppbrott och förflyttningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)