”De följer med oss i verksamheten hela tiden” : Förskollärares erfarenheter av språkmaterialet Babblarna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie handlar om att undersöka det språkfrämjande materialet Babblarna. Syftet med studien är att öka kunskapen om vad förskollärare har för erfarenheter av att använda materialet Babblarna med barn i förskolan och om förskollärarna gör det utifrån materialets beskrivning och ändamål. Inom denna studie har sju förskollärare intervjuats för att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattning av det språkfrämjande materialet Babblarna. Resultatet av denna studie är att förskollärarna finner materialet Babblarna som lustfyllt, kreativt, språkfrämjande och deras erfarenheter är att barn tycker om Babblarna. Därför används materialet i en mängd olika aktiviteter som baseras på barns intresse. Detta visar att Babblarna används på ett vidare sätt i språkutvecklingssyfte med barn och inte bara för att främja barnens fonologiska medvetenhet. Resultatet visar även att Babblarna används utifrån dess beskrivning och ändamål då materialet handlar om att väcka intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)