Statlig tjänstetillsättning : State employee appointment

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den statliga arbetsrätten är ett akademiskt eftersatt område och det råder en brist på framställningar som gör ämnet mer överskådligt. Bestämmelserna som reglerar statlig tjänstetillsättning är spridda i ett stort antal författningar hänförliga till flera olika rättsområden. I denna uppsats görs en rättsområdesöverskridande kritisk genomgång av gällande rätt för statlig tjänstetillsättning, systematiserad i en funktionsbaserad disposition. Särskilt fokus läggs vid hur regler från olika rättsområden samspelar med varandra i en funktionell helhet. Framställningen visar att det på området fortfarande förekommer problem med motstridiga principer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)