Naturunderstödd rehabilitering och vardagens aktiviteter

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of People and Society

Sammanfattning: Ecotherapy, Nature Based Rehabilitation eller Naturunderstödd Rehabilitering är olika begrepp för liknande verksamheter. I grunden ligger en holistisk och mångfacetterad dimension som syftar till att uppnå ett upplevelsebaserat lärande genom aktiviteter i ett ömsesidigt samspel med naturen. Aktiviteterna erbjuds på särskilt utvalda platser av professionell personal. Genom reflektion individuellt och i grupp kan erfarenheterna överföras till deltagarnas vardag. I processen ses naturen som en co-terapeut och som en katalysator som kan underlätta en individuell förändringsprocess. Det finns idag inte mycket forskat kring resultat av naturunderstödd rehabilitering. Målet med den här studien har varit att undersöka hur deltagarnas vardagliga aktiviteter förändras efter deltagande i naturunderstödd rehabilitering. Syftet var att nå fördjupad kunskap om och förståelse för hur en intervention med naturunderstödd rehabilitering i grupp påverkar deltagarnas vardagliga aktiviteter. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra deltagare efter en intervention med naturunderstödd rehabilitering som ska fungera som förberedande inför arbetslivsinriktad rehabilitering. Kompletterande data hämtas från verksamhetens dagboksanteckningar och författarens egna reflektioner i perspektivet som en av tre kursledare. Analysen av intervjuerna görs med inspiration av IPA, Interpretative Phenomenological Analysis och kopplingar görs till teorier inom arbetsterapi och miljöpsykologi. Resultatet visar att deltagarnas vardagliga aktiviteter förändras inom tre huvudområden, ”samspel med omgivningen”, ”att bli genom att göra” och ”den egna personen”. De vardagliga aktiviteterna har fått ökade inslag av självbelönande aktiviteter och aktiviteter med symboliskt värde. Processer mot en mer meningsfull vardag har startat eller påskyndats. Mönster kan ses som tyder på att deltagarna i högre utsträckning väljer eller reflekterar över att välja aktiviteter utifrån egna behov, styrkor och värderingar och att dessa bättre kan balanseras mot omgivningens förväntningar och krav. När vardagens aktiviteter upplevs som meningsfulla och hanterbara påverkas en rörelse mot ökad hälsa. Vikten av och tänkbara orsaker till att vardagens aktiviteter förändras i en intervention med naturunderstödd rehabilitering diskuteras ur arbetsterapeutiskt, miljöpsykologiskt och eco-etiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)