Sjuksköterskans kommunikationsmetoder med personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Längre levnadstid hos människan har bidragit till att fler personer utvecklar demenssjukdom. Vanliga demenssjukdom symptom som språklig och kognitiv svikt försvårar patientkommunikationen för sjuksköterskan. Brister i patientkommunikationen bidrar till negativa effekter på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Omvårdnaden och dess kvalité kan underlättas och stärkas genom ökad kunskap om olika kommunikationsmetoder med personer med demens. Studier om kommunikationsmetoder har visat positiva effekter på kommunikationsförmågan hos personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan har ett professionellt vårdansvar att upprätthålla patientlagen (SFS 2014:821) genom att skapa en delaktig patientvård. Grundläggande blir att understödja en effektiv patientkommunikation. En aktuell litteraturöversikt för sjuksköterskan är av intresse för möjligheterna till en god och personcentrerad vård till personer med demenssjukdom. Syftet med denna studie var att belysa hur vårdpersonal kan kommunicera med personer med demens. Metoden utgick ifrån en litteraturstudie med dataanalys av 8 kvalitativa och 2 kvantitativa publicerade vetenskapliga artiklar. Resultatet av studien delades in i tre teman: Verbal kommunikation, Icke-verbal kommunikation och Kommunikationshjälpmedel. Verbal kommunikation kan underlätta kommunikationen för personer med demens genom att sjuksköterskan minskar kravet på information från dem, lyssnar uppmärksamt och på så sätt bekräftar deras känslor. Valideras personens behov och verbala uttryck understöds, utan att bli avbruten så respekteras personen och kommunikationen stärks. Ett respektlöst barnsligt språk och att motsäga personens upplevelse och perspektiv bör undvikas. Icke-verbal kommunikation understödjer kommunikationen genom att sjuksköterskan fokuserar på ett här och nu perspektiv. Skapandet av kontakt med ömhet och empati, genom beröring, ögonkontakt och leenden, bidrar till en närmare relation och ökar kommunikationen hos personer med demens. Kommunikationshjälpmedel som en fotobok med personliga bilder och digitala applikationer innehållande bilder, musik och videos har påvisat positiva effekter på den verbala kommunikationen med personen med demens. Sammanfattningsvis belyser litteraturstudien olika kommunikationsmetoder i vården på verbal och icke-verbal väg som för vårdpersonal påvisats understödja kommunikationen med personer med demenssjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)