Sjuksköterskans kommunikationsmetoder med personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Längre levnadstid hos människan har bidragit till att fler personer utvecklardemenssjukdom. Vanliga demenssjukdom symptom som språklig och kognitiv svikt försvårarpatientkommunikationen för sjuksköterskan. Brister i patientkommunikationen bidrar tillnegativa effekter på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Omvårdnaden och dess kvalité kanunderlättas och stärkas genom ökad kunskap om olika kommunikationsmetoder med personermed demens. Studier om kommunikationsmetoder har visat positiva effekter påkommunikationsförmågan hos personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan har ettprofessionellt vårdansvar att upprätthålla patientlagen (SFS 2014:821) genom att skapa endelaktig patientvård. Grundläggande blir att understödja en effektiv patientkommunikation.En aktuell litteraturöversikt för sjuksköterskan är av intresse för möjligheterna till en god ochpersoncentrerad vård till personer med demenssjukdom. Syftet med denna studie var attbelysa hur vårdpersonal kan kommunicera med personer med demens. Metoden utgick ifrånen litteraturstudie med dataanalys av 8 kvalitativa och 2 kvantitativa publiceradevetenskapliga artiklar. Resultatet av studien delades in i tre teman: Verbal kommunikation,Icke-verbal kommunikation och Kommunikationshjälpmedel. Verbal kommunikation kanunderlätta kommunikationen för personer med demens genom att sjuksköterskan minskarkravet på information från dem, lyssnar uppmärksamt och på så sätt bekräftar deras känslor. Valideras personens behov och verbala uttryck understöds, utan att bli avbruten så respekteras personen och kommunikationen stärks. Ett respektlöst barnsligt språk och att motsäga personens upplevelse och perspektiv bör undvikas. Icke-verbal kommunikation understödjer kommunikationen genom att sjuksköterskan fokuserar på ett här och nu perspektiv. Skapandet av kontakt med ömhet och empati, genom beröring, ögonkontakt och leenden, bidrar till en närmare relation och ökar kommunikationen hos personer med demens.Kommunikationshjälpmedel som en fotobok med personliga bilder och digitala applikationerinnehållande bilder, musik och videos har påvisat positiva effekter på den verbalakommunikationen med personen med demens. Sammanfattningsvis belyser litteraturstudienolika kommunikationsmetoder i vården på verbal och icke-verbal väg som för vårdpersonal påvisats understödja kommunikationen med personer med demenssjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)