”Jag vill leva och jag vill dö i norden och somali svensk är vad jag är” : En kvalitativ studie om identitetsskapande och integration hos somalier födda i Somalia och bosatta i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Ibrahim Obsiye; [2020]

Nyckelord: identitet; integration; identitetsskapande; svensk; somalier;

Sammanfattning: Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. Att vara invandrare eller att ha en annan etnisk bakgrund än svensk i dagens Sverige är något som kan försvåra identitetsskapandet och integrationen. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av identitetsskapande och integration hos människor födda i Somalia och bosatta i Sverige. I denna studie har en kvalitativ metod använts med en fenomenologisk ansats. Avgränsning för studien har varit män och kvinnor, födda i Somalia men bosatta i Sverige som talar svenska eller somaliska. För att erhålla intervjupersoner har snöbollseffekten använts som urval. Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har spelats in genom audioinspelning på mobiltelefonen. Respektive intervju har tagit ca 40-45 min. Intervjuerna har transkriberats och analyserats enligt fenomenologisk analystekniken IPA - Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, J.A. et al., 1999). Analyserad data har sedan kodats enligt David & Suttons (2016) induktiva kodningsprocess. Sammanfattningsvis visar resultatet att intervjupersonerna skapar sin identitet genom andra människor i deras omgivning. Att vara svensk somalier innebär att de identifierar sig själva genom andra svensk somalier i samhället. Slutsatsen för studien är att identitetsskapande är individuell och beroende på omgivning och vart individen befinner sig i livet. För identiteten utvecklas och formas genom olika stadier individen går igenom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)