"Så fort en elev får en skärm i handen är det något som händer". En didaktisk analys av musiklärares beskrivning av hur de iscensätter musikundervisning med digitala verktyg i grundskolan.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Denna studies syfte är att få mer kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år beskriver sin undervisning med digitala verktyg och hur dessa verktyg förstås av lärarna. Forskningsfrågorna som besvaras i denna studie är följande: Hur reflekterar musiklärare kring didaktisk iscensättning av digitala verktyg? Hur beskriver musiklärare sin egen förförståelse av digitala verktyg i musikundervisningen? Studien är kvalitativ i sin ansats och materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem stycken musiklärare. Dessa intervjuer har sedan analyserats utifrån didaktisk teori som teoretiskt ramverk. Resultatet visar fem övergripande teman. Digitalt skapande är det första temat, och kan förstås utifrån tre underrubriker: elevens självförtroende i relation till didaktisk iscensättning, musikskapande som ett sätt att iscensätta musik som samhällsämne och övertro på det digitala verktyget. Det andra temat behandlar internet som instruktör och tar upp det faktum att alla lärare i studien på olika sätt iscensätter sin undervisning med hjälp av videofilmer på sajter som Youtube. Det tredje temat handlar om det digitala som distraktion för en planerad iscensättning. Detta avsnitt behandlar lärarnas upplevda svårigheter att hålla fokus på undervisningen när de digitala verktygen används. Verktygets närhet till distraktioner som till exempel spelapplikationer på iPads eller internet på datorer försvårar lärarens iscensättning av lektionsinnehållet. Det fjärde temat handlar om eleven som expert på de digitala verktygen kontra lärarens förförståelse av densamma. Resultatet i denna del visar hur lärarna på olika sätt positionerar sig mot eleven som expert och hur denna roll både lyfts fram som något positivt men även något som läraren arbetar mot. Det sista temat som lyfts fram i studien är hur lärarens teknikansvar påverkar iscensättning av den undervisning som ges. I de exempel som lyfts fram i resultatet blir vikten av lärarnas förförståelse och utbildning gällande de digitala verktygen extra tydlig. I de fall där utbildning saknas kan detta leda till att arbetet med de digitala verktygen lyfts bort till fördel för att undervisa analogt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)