Störande av allmän ordning - helt klart oklart

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att analysera paragraf 13 i den svenska polislagen, som reglerar hur polisen får ingripa mot störningar av den allmän ordning. Den metod som använts fokuserar på att analysera de enligt svensk rättsordning accepterade rättskällorna; lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin. En deskriptiv studie av regleringens innehåll och relaterade artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har gjorts. Regleringens rättsutveckling beskrivs med fokus på perioden från 1984 - när polislagen antogs - och diskussioner som skett inom ramen för de lagstiftande organen. Med detta material som bas, har en analys med fokus på principen om rättssäkerhet gjorts av såväl regleringens innehåll som rättsutveckling. Uppsatsen konkluderar att rättsområdet utvidgats, samt att såväl regleringens innehåll som rättsutveckling starkt har kritiserats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)