Testverktyg - skolans Columbi ägg? : En jämförande studie av två tester som kan användas i skolan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Det finns många olika typer av tester som används i skolan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Dessa tester saknar vetenskaplig grund men används ändå i skolan. Detta arbete har därför undersökt två tester, ett screeningtest – Läskedjor-2, och ett kartläggningstest – Kartläggaren. Dessa tester valdes specifikt för att de används i Linköpings kommun.

Det är två olika typer av tester som undersöks i den här uppsatsen, men en del av förmågorna som testas är desamma för testerna och därför jämförbara. Materialet har analyserats med hjälp av en kritisk hermeneutisk analysmetod. Metoden är baserad på Phillips & Browns fem steg för kritisk hermeneutisk analys. Med hjälp av analysen blev många skillnader tydliga, men den största skiljelinjen mellan testerna är normeringen av testen och testernas höga respektive låga validitet och reliabilitet.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)