Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. Målet med examensarbetet är att undersöka och visa på vilka sätt tillgängligheten och användbarheten kan höjas av stadsnära vattenrum som stärker invånarnas och besökarnas förbindelse till vattnet. Syftet med arbetet är vidare att öka kontakten mellan land och vatten med fokus på tillgänglighet och användbarhet genom ett platsspecifik gestaltning av Ulricaparken i Ulricehamn. Uppsatsen inleds med en förstudie (kapitel 2) där litteraturstudie och studie av referensprojekt studeras utifrån olika aspekter av tillgänglighet och användbarhet. Därefter följer kapitlet ”Inventering” (kapitel 3) som innehåller dokumentstudier av Ulricehamns kommun och Ulricaparken och avslutas med tre stycken analyser av tillgänglighet och användbarhet i Ulricaparken vilka är ”Lynchanalysen”, ”Analys av tillgänglighet och användbarhet samt ”Analys av tillgänglighet, siktlinjer och programmerad plats”. I kapitel 4 presenteras gestaltningsförslaget av Ulricaparken samt analyserna som utvärderar hur förslaget svarar mot aspekterna tillgänglighet och användbarhet. Kapitel 5 är det sista kapitlet och innehåller en diskussion kring resultatet av frågeställningen, litteraturstudien, referensplatserna och reflektioner över metod och teorier samt gestaltningsprocessen. Därefter nämns nya frågeställningar som kommit upp under arbetets gång och avslutas med slutord. Slutsatser som kan dras utifrån de olika delarna och momenten i uppsatsen och som bör prioriteras i arbetet med att tillgängliggöra och öka användbarheten av stadsnära vattenrum är följande; en god belysning som förlänger användbarheten, förbättrar tillgängligheten och ökar tryggheten på platsen samt tillgängliggöra och öka användbarheten för barn i utemiljön. Vidare bör användandet av växtlighet i gestaltningen prioriteras som har en god placering för att skapa dynamik och rumslighet och belysa årstidsväxlingar i stadsrummet. Slutligen bör välplanerade övergångar mellan olika material skapas som bidrar till en god tillgänglighet för bland annat personer med rörelsesvårigheter och rullstolsbundna personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)