Vuxna individers upplevelse av att leva med stomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Som sjuksköterska och annan vårdpersonal är det vanligt att möta individer som lever med stomi. För att kunna ge en god vård är det viktigt att ha kunskap och förståelse för dessa individers upplevelse av att leva med stomi. Denna kunskap krävs för att kunna anpassa omvårdnaden så att deras individuella behov tillgodoses. Syftet med studien var att belysa vuxna individers upplevelse av att leva med stomi. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Systematiska sökningar och kritisk granskning av aktuell forskningen utfördes. Resultatartiklarna var baserade på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar som resulterade i fyra kategorier: en förändrad livssituation, upplevelsen av en förändrad kropp, stomins psykiska inverkan och stödets betydelse. Individerna upplevde svårigheter att anpassa sig och stomin medförde ett minskat självförtroende. Klädvalet hade påverkats.Individerna upplevde osäkerhet kring hanteringen av stomin. Gaser och läckage från stomin väckte känslor av skam. Stöd och information upplevdes viktigt. Studiens resultat visar att upplevelsen av att leva med stomi behöver uppmärksammas. Vidare forskning krävs för att ta reda på hur sjukvårdspersonalen ska kunna ge dessa individer en så god vård som möjligt utefter deras individuella behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)