Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. På grund av detta etablerar många investerare strategier för att försöka uppnå en högre avkastning än den generella aktiemarknaden. Att slå marknaden har historiskt sett varit svårt vilket går i linje med det rådande paradigmet om att marknader är effektiva. Empirisk forskning har dock visat på återupprepande prismönster, som inneburit att det funnits möjligheter att strategiskt och systematiskt investera för att generera en högre riskjusterad avkastning än marknaden. Dessa prismönster kallas för anomalier och när de är tidsbaserade benämns de vanligtvis som kalendereffekter. Syftet med studien var att undersöka huruvida kalendereffekter även varit förekommande på marknader med mindre utvecklade institutioner och begränsad tidigare forskning. Studien är avgränsad till aktiemarknader i Afrika och har ställts i relation till motsvarande marknader i några av västvärldens mest välutvecklade ekonomier. En jämförelse har gjorts för att undersöka vart och vilka kalendereffekter som funnits samt hur resultatet skiljer sig mellan Afrika och västvärlden. Studien omfattar en tidsperiod från år 2000 fram till 2020. Resultatet visar något vanligare och mer signifikanta kalendereffekter på de afrikanska marknaderna men inte någon annan tydlig övergripande skillnad vid jämförelse med de västerländska marknaderna. Långa positioner vid månadsskiftet och efterföljande dagar alternativt vid slutet av handelsveckan har kunnat ge en högre riskjusterad avkastning än den generella marknaden i flera länder. Under tidsperioden finns det således belägg för att överavkastning kunnat uppnåtts på ett flertal afrikanska aktiemarknader genom systematiskt planerade investeringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)