Aspekter som påverkar patienters följsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Hypertoni är en riskfaktor för att utveckla andra kardiovaskulärasjukdomstillstånd som stroke, hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och ateroskleros, vilketkan leda till för tidig död. En stor del av behandlingen vid hypertoni består avlivsstilsförändringar. Trots att det finns mycket kunskap om livsstilsförändringaroch dess effekt på hypertoni så är följsamheten låg och förekomsten av hypertonifortfarande hög.Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa aspekter som påverkarpatienters följsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni.Metod: En litteraturöversikt med datainsamling av vetenskapliga artiklar frånCINAHL och PubMed. Resultatet grundas på analys av 15 vetenskapliga artiklar.Resultat: Resultatet visade flera olika aspekter som påverkade följsamheten tillrekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni. Det fanns flera personligaaspekter som påverkade följsamheten negativt, till exempel brist på viljestyrka,självförtroende samt disciplin. Patientens livssituation som låg utbildning, låginkomst, arbetslöshet samt tidsbrist i vardagen visades ha negativ effekt påföljsamheten. Patienterna hade otillräcklig kunskap om sjukdomens orsaker ochbehandling samt hur livsstilen påverkade blodtrycket, otillräcklig kunskap leddetill bristande följsamhet. Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal var enviktig faktor för att möjliggöra för patienten att genomföra livsstilsförändringar.Slutsats: Denna litteraturöversikt visar att olika aspekter påverkar patientersföljsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni,vilket kan göra det svårt att följa dessa. Att tillämpa generaliseradelivsstilsförändringar är svårt eftersom följsamheten till dessa influeras av mångaaspekter. Att individuellt anpassa livsstilsförändringarna skulle kunna möjliggöraför att få mer fördelaktigt behandlingsresultat och därmed förbättra hälsa på bådeindivid- och samhällsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)