Socialsekreterares dilemman vid bedömningar om barnets bästa : En kvalitativ studie om socialsekreterares tillämpning av barnets bästa inom utredningar på barn- och ungdomsenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten inom olika socialtjänster i ett län i Mellansverige arbetar utifrån barnets bästa. Målet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur socialsekreterare kan förstå begreppet barnets bästa och hur det kan användas i arbetet med barn. Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer där sju socialsekreterare intervjuades för att besvara våra forskningsfrågor. Det insamlade materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har genomgående analyserats med hjälp av Lipskys gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme samt med en socialkonstruktivistisk ansats. Resultatet visade på att socialsekreterare inte har en specifik, fastställd definition av vad barnets bästa innebär, då det skiljer sig från individ till individ. Resultatet visade även på att socialsekreterare använder sig av barnets bästa genomgående i utredningen, genom att göra barnet delaktig. Vidare framkom att socialsekreterare har erfarenheter av att arbeta fram risk- och skyddsfaktorer under utredningen som leder fram till bedömningar om barnets bästa. Diskussion fördes om att tidsbrist inom organisationen påverkar socialsekreterarnas möjligheter att utföra sitt arbete utifrån barnets bästa. Diskussionen innehöll även reflektioner om hur kommunernas möjligheter att erbjuda olika insatser påverkar socialsekreterarnas beslut. En slutsats blev att socialsekreterare kontinuerligt arbetar utifrån barnets bästa i sina utredningar och bedömningar. En annan slutsats åskådliggjorde att socialsekreterare behöver använda sitt handlingsutrymme för att se klientens enskilda situation och kunna ta beslut med hänsyn till klienten och ramarna för organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)