Digital väsentlighet i en hybrid verklighet : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av digitala verktyg i utbildningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Denna studie behandlar förskollärares uppfattningar kring möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i undervisning. Studien behandlar även konsekvenser förskollärare anser digitala verktyg har på barns samspel. Studiens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Mot bakgrund av tidigare studier har en kunskapslucka lokaliserats där förskollärares uppfattningar kring digitala verktygs roll i förskolans utbildning inte tydliggörs tillräckligt. Vilka utmaningar och möjligheter som finns behöver synliggöras samt vad det digitala har för inverkan på barns samspel. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet på lärande som fokuserar på samspel och gemenskap för att utveckla kunskap. Resultatet är baserat på en kvalitativ innehållsanalys av empirin från de sex respondenter som intervjuades. Studiens resultat pekar på att förskollärares erfarenhet och kunskap om digitala verktyg påverkar hur barnen får tillgång till och själva utvecklar kunskap kring och/eller genom verktygen. Förskollärare behöver tid för att utveckla kunskap om digitala verktyg för att kunna använda det i utbildningen. Det är viktigt att förskollärare vet hur de digitala verktygen används för att främja undervisningen och samspelet mellan barnen. Slutsatser är att förskollärares syn på digitala verktygs roll i förskolans utbildning är i majoritet positiva vilket gör digitala verktyg väsentliga för förskolan. Digitala verktygs väsentlighet genomsyras med möjligheterna som verktygen skapar. Möjligheter som att öka barnens inverkan på undervisning genom att förstärka deras inlevelse och förskollärare kan närma sig barnens perspektiv. Utmaningar är dock att det är väldigt tidskrävande att öka kompetensen hos förskollärare och att använda verktygen. Andra slutsatser är att barns samspel påverkas av de digitala verktygens användning genom positiva och negativa konsekvenser. En negativ konsekvens är att barn lätt kan bli ägande i användningen av lärplattan och vägrar dela med sig och samspela. Däremot är en positiv konsekvens att barnen kan med digitala verktyg samspela genom att visa varandra hur till exempel robotar programmeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)