Varför misslyckas IT-projekt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning:

Tillgänglig statistik visar att IT-projekt misslyckas i större omfattning än projekt i andra branscher. Denna trend har länge existerat och man har dokumenterat misslyckanden iutvecklingsprojekt ända tillbaka till början av 90-talet. Varför fortsätter detta vara ett problem än idag, trots allt arbete som lagts ner på att utforma nya projektstyrningsmodeller,utvecklingsmetoder och certifierande utbildningar? Denna studie undersöker IT-projekt och tar fram de nyckelfaktorer som orsakar att IT-projektmisslyckas. I uppsatsen utförs en flerfallsstudie där fyra seniora IT-projektledare får dela medsig av sin erfarenhet och kompetens inom området. Materialet samlas in via intervjuer och analyseras kvalitativt där de mest förekommande faktorerna analyseras i detalj. Med utgångspunkt från projektledarnas perspektiv behandlas vad som avses med ett misslyckat IT-projekt samt även vilka faktorer som de anser är viktigast att jobba med i IT-projekt.Uppsatsens innehåll är relevant för de personer som arbetar med IT-projekt, de som utvecklarsamt de som beställer. Dessa grupper behöver ha uppsatsens resultat i åtanke för att möjliggöra en bättre leverans. Resultatet indikerar att kommunikation är en kritisk faktor i IT-projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)