Är industrin förberedd inför den curlade generationens intågande på arbetsmarknaden? : En kvalitativ studie om unga tjejers syn på industriarbete i jämförelse med befintligt industrianställda kvinnors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för unga värmländska tjejers syn på industriarbete och jämföra den med befintligt industrianställda kvinnors upplevelser av sin arbetssituation. Genom jämförelsen vill vi påvisa vilka faktorer som kan öka industrins möjligheter att locka till sig den unga kvinnliga arbetskraften och vilka förutsättningar som krävs för att de ska trivas i arbetet. Vår teoretiska referensram som ligger till grund för studien behandlar områdena Genus, Generation Z, Employer Branding och Organisationskultur. Det empiriska materialet har insamlats genom nio intervjuer fördelade på fem unga tjejer och fyra industrianställda kvinnor. Efter analys av det insamlade materialet påvisar resultatet en svårighet i att jämföra de olika gruppernas syner på industriarbete med anledning av de ungas ringa erfarenheter av arbete överlag. Tydligt är däremot att samhörigheten med kollegor har stor betydelse för samtliga och därför är strävan efter en kvinnovänlig organisationskultur något som bör fokuseras eftersom kvinnor upplever sig begränsade av den industritypiska machokulturen. Intresset för industriarbete visar sig också växa i takt med att tjejernas kännedom om industrin ökar, varpå industrin har en chans att nå dem med en tydlig Employer Branding-strategi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)