Svensk Beroendevård : Ett brukarperspektiv

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är det sedan år 1988 olagligt att bruka narkotika, vilket kan leda till att personer med substansbrukssyndrom har svårare att söka vård och hjälp vid behov. Samtidigt ska den svenska beroendevården anpassas efter individen som är i behov och vården ska bygga på respekt för den sökande. Motiv: tidigare forskning har visat att personer med substansbrukssyndrom ofta har dåliga erfarenheter av vården. De dåliga erfarenheter kan bero på känslor av maktlöshet och/eller att de inte kunnat påverka sin egna vård. För att kunna göra en maktförskjutning inom beroendevården är ett brukarperspektiv av värde, detta kan även främja brukarens känsla av samhörighet och självkänsla. Syfte: syftet med studien var att beskriva brukares erfarenheter av beroendevård. Metod: individuella semistrukturerade intervjuer med totalt nio brukare. Intervjuerna analyserades sedan genom kvalitativ innehållsanalys.Resultat: resultatet presenteras i tre teman; att vara i en god vårdrelation, att vara delaktig och att vara maktlös. Konklusion: studien tyder på att det finns vissa aspekter inom beroendevården där beroendevården presterar bättre än somatisk vård; såsom att upprätta en god vårdrelation och att bemöta patienter. Samtidigt tyder studien på att det finns vissa aspekter inom beroendevården där förbättringar behöver göras - såsom att låta patienterna få påverka sin vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)