Högläsning som pedagogiskt verktyg : Förskollärares syn på högläsning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att bidra med kunskap angående förskollärares förhållande till högläsning. I studien gjordes kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare, där frågorna handlade om deras syfte, metodik och material för högläsning. Förskollärarna i studien arbetade med högläsning med språkligt, socialt, emotionellt, identitetsskapande och styrdokumentsuppfyllande syfte samt för vila och lugn. Högläsningslitteraturen lånades oftast på bibliotek och oftast med barnens hjälp. De böcker som lånades var oftast kopplade till barns inflytande eller till projekt och tema. Vad gäller själva läsmomentet så visade pedagogerna i studien framförallt tankegångar kring placering av barn, läsare och bok, men också själva läshörnans placering. Resultatet visade även på vissa svårigheter för intervjupersonerna att förklara på vilket sätt högläsningen var språkutvecklande, motsättningar mellan avskildhet och öppna platser för högläsning, knapp användning av analytiska boksamtal och vikten av barnens delaktighet vid bibliotekslån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)