Demokrativärden och ekonomivärden i EU:s asylpolitik

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Studien är en idéanalys av Dublinförordningarna från 2007 respektive 2014 och består av en kvalitativ och en kvantitativ analys. Idéanalysen är uppbyggd av två idealtyper som lagts över respektive förordningen som ett raster. Idealtyperna är tagna ur Lennart Lundqvists teori om demokrativärden och ekonomivärden. I den kvalitativa analysen anlades respektive perspektiv som ”glasögon” genom vilka förordningarna lästes upprepade gånger. Den kvantitativa analysen räknade ord och ordsträngar ur ett på förhand utvalt schema där vissa ord och ordsträngar ansågs vara indikatorer på en av de två grupperna av värden. En kortare bakgrund till Dublinförordningen ges, följt av en utförlig operationalisering av relevanta begrepp. De operationaliserade begreppen används för att konstruera de idealtyper som sedan används i analysen. Analysen problematiserar och funderar kring idealtyperna och kring huruvida det är demokrativärden eller ekonomivärden som är de bakomliggande värdena. Analysen visar att det är ekonomivärdena som till högst grad är representerade i Dublinförordningen från 2003 liksom i Dublinförordningen från 2013, vilket även är studiens slutsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)