Leveransstörningar i produktion : En undersökning av JM:s leveransprecision och arbetsledarnas nyttjande av digitala verktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Logistik- och leveransprocessen i byggsektorn har alltid varit ett problematiskt område. Till följd av att byggnadsprojekt sker i projektform och produktionen är platsbaserad blir det svårt att skapa standardiserade logistikflöden. Detta innebär att effektiva metoder måste tillämpas för att kunna uppnå en optimal logistikprocess. En av dessa metoder är implementeringen av digitala verktyg. Genom digitala system som underlättar kommunikation och informationsöverföring mellan alla parter syftar byggföretag till att främja bygglogistiken. Däremot är digitaliseringen i byggbranschen fortfarande ett utvecklingsområde och nyttjandet av digitala verktyg på byggarbetsplatser är än idag lågt. Denna rapport behandlar leveransstörningar i produktion och undersöker frekvensen av inrapporterade leveransstörningar i JM:s digitala system. Syftet med detta examensarbete är att belysa bristerna med JM:s digitala verktyg och samtidigt förbättra nyttjandet av dessa. Ett annat syfte är att ta reda på mörkertalet gällande leveransstörningarna. Studien är avgränsad till fyra projekt söder om Stockholm och den fältstudie som utförs avser en period på fyra veckor. Undersökningen som pågår på dessa projekt är indelad i kvantitativa och kvalitativa metoder. På projekten utförs intervjuer med arbetsledare och parallellt med detta sker även egna statistikinmätningar av leveransprecisionen. Utöver det genomförs även granskningar av JM:s digitala system. De digitala verktyg som berör denna rapport är avropssystemet, inköpssystemet och BI-systemet. Fältstudiens resultat visade att leveransprecisionen var 69 %. I motsats till detta redovisade JM:s statistik 89 %. Differensen och således mörkertalet blev alltså 20 procentenheter. Arbetsledarna ansåg att avropssystemets komplexitet var en stor orsak till det låga nyttjandet. Fältstudien påvisade även att följande faktorer var en bidragande orsak till den låga användningen av systemen: • Bristen på tid • Leveransstörningens storlek • Leverantörernas bristande kunskap om avropssystemet • Inköpssystemets nya design För att uppnå en högre leveransprecision på byggarbetsplatserna behöver JM:s digitala system genomgå förändringar och bli mer användarvänliga. Systemen måste utformas och anpassas efter arbetsledarnas vardag. Detta kommer i sin tur medföra att JM centralt kan samla in mer data och få bättre möjlighet till kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)