Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Författare: Magnus Grankvist; [2016]

Nyckelord: Crowdfunding;

Sammanfattning: Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. Intervjuerna har genomförts i två personliga intervjuer och tre mejlintervjuer med företag i fastighetsbranschen som har en koppling till frågeställningen. Teori: Den teoretiska ansatsen i studien är baserad på litteratur inom ämnet, men också där författaren har valt egna teoriteman för vad som passar för uppsatsen. Slutsats: Crowdfunding i fastighetsbranschen förklaras som en väldigt ny metodväg för de flesta fastighetsföretag. Företagen förstår kapitalanskaffningsmetoden, men externa ägare och traditionella utlånginsvägar är motiveringen till varför det inte är aktuellt för projekt med låg risk. Däremot kan det finnas behov vid utvecklingsprojekt eftersom studien också visar på ett framtida ökat krav på egeninsats vid utlåning. Studien identifierar även många fördelar i kostnadsstrukturer som kan underlätta för fastighetsägaren. Crowdfunding kan vara ett alternativt sätt för fastighetsägare att finansiera utvecklingsprojekt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)