Sugardejting och media - En kritisk diskursanalys av medias rapportering om sugardejting.

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Under 2017 ökade den mediala rapporteringen om sugardejting i Sverige i samband med att sugardejtingsajten Rich Meet Beautiful lanserades i Sverige. Sugardejting presenteras som ett nytt fenomen men vid en närmare undersökning visar det sig att sugardejting är en fråga som diskuterats och uppmärksammats i Sverige tidigare. Tidigare forskning visar att sugardejting är ett fenomen som länge förekommit i Afrika, söder om Sahara. Det är framförallt ekonomiska faktorer som lyfts fram som förklaring till varför det förekommer, vilket även observerats i studier utförda i Nordamerika. Hur fenomenet sugardejting presenteras och diskuteras i media har ännu inte uppmärksammats inom forskning. Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur fenomenet sugardejting framställs i svensk media. För att möta detta syfte har kritisk diskursanalys tillämpats, framförallt utifrån Faircloughs och Foucaults teorier. Studien baseras på svenska tidningsartiklar och medierapportering mellan mars 1994 och december 2019. Medierapporteringarna har studerats och analyserats utifrån kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell och olika teman har identifierats. Det framkommer hur orden inom sugardejting används för att beskriva någon i artiklarna, eller medierapporteringar där de som sugardejtar får berätta sin historia. Detta samtidigt som det i analysen ses en ökad medierapportering i samband med en ökad problematiserande syn på sugardejting, där främst polisen och journalister har makten över diskursen. De som ger ett beskrivande perspektiv med en mer positiv bild får mindre plats i media med tiden. Den dominerande diskursen är den som framställer sugardejting som prostitution och som ett socialt problem, som grundar sig i psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)