Anhörigas upplevelser när familjemedlem ges palliativ vård i hemmet - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Allt fler väljer att dö i hemmet där de känner sig trygga och har sina nära ochkära i livets slutskede. För att uppnå ett minskat lidande för patienten och dess anhöriga ilivets slutskede är en familjecentrerad och personcentrerad vård viktig att utgå från. Anhörigakände ett ansvar och en skyldighet över att ta hand om en familjemedlem som är i behov avpalliativ vård samtidigt som de genomgår en emotionell resa. De fyra hörnstenarnasymtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de anhöriga är nyckelntill en god palliativ omvårdnad.Syfte: Syftet är att undersöka anhörigas upplevelse av palliativ vård i hemmet för att få enökad förståelse hur sjuksköterskan kan ge en god familjecentrerad omvårdnad i livetsslutskede.Metod: En litteraturstudie där sökningar gjorts i databaserna CINAHL samt PubMed,samtliga 12 valda artiklar är granskade utefter SBU:s granskningsmallar.Resultat: Fem huvudkategorier och två subkategorier identifierades “känslan av ansvar” därsamtliga artiklar påvisade att majoriteten av anhöriga kände ett ansvar över att ta hand om sinfamiljemedlem i hemmet vid palliativ vård relaterad till deras relation och kärlek; “ säkerhet ivården”, “behov av stöd och information” vilket var viktigt för att uppnå en god omvårdnadsamt minska stress, rädsla och underlätta bearbetningen för anhöriga; “utmaningar föranhöriga” och “kulturella förhållanden” där skillnader belystes gällande ansvar ochgenusperspektiv. Subkategorierna inkluderade “förbereda inför döden” och “stödet efterdöden”.Slutsats: För att anhöriga och familjemedlemmen som är i behov av palliativ vård ska uppnåen god livskvalité bör man inom vården arbeta familjecentrerat. Det ökar känslan av säkerhetoch risken för bristande information minskar. Sjuksköterskan behöver ha god kunskap omkulturella skillnader erbjuda lika vård för alla i samhället. Sjuksköterskan kan genom etttvärprofessionellt arbete, gott stöd och information till anhöriga förbättra anhörigasupplevelse av palliativ vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)