Kartläggning av aktivitetsbalans på äldreboende - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som är starkt förknippat med hälsa. Det saknas dock kunskap om hur äldre personers aktivitetsbalans tillgodoses i praktiken. Eftersom den äldre befolkningen växer kan äldreomsorgen få svårt att tillgodose äldres behov vilket gör det intressant att undersöka aktivitetsbalans på äldreboenden. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga aktivitetsbalans på äldreboenden. Metod: En litteraturöversikt genomfördes och en manifest riktad innehållsanalys användes för att analysera artiklarna. Artikelsökningar gjordes i tre olika databaser och de valda artiklarna analyserades efter tre kategorier relaterat till aktivitetsbalans: harmonisk mix, förmågor och resurser samt värde och personlig mening. Resultat: Resultatet visade att det är viktigt att ha en harmonisk mix mellan olika sorters aktiviteter och det var vanligt med förlust av aktiviteter samt att utföra aktiviteter för att få tiden att gå. Resultatet visade även att förmågor och resurser var av vikt både gällande individens förmågor men också äldreboendets resurser. Värde och personlig mening visade att äldre la stor vikt vid meningsfulla och individanpassade aktiviteter, en känsla av samhörighet samt att bibehålla roller. Slutsats: Samtliga tre komponenter av aktivitetsbalans visades främja äldres hälsa. Den mest framträdande kategorin var värde och personlig mening. För att främja ett hälsosamt åldrande behöver äldreomsorgen fokusera mer på aktivitetsbalans i sitt dagliga arbete genom klientcentrerat arbete och meningsfulla, individanpassade aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)